จำนวนหน่วยกิต      3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนษย์และองค์การ หมวดวิชาเอกเลือก และวิชาโทเลือก

คำอธิบายรายวิชา
        ความหมายและความสําคัญของการตลาด หน้าที่และวิธีการทางการตลาด ประเภทของสินค้า นโยบายราคา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกําหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด อันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ นโยบายและการตั้งราคา การสื่อสารการตลาดแบบองค์รวม การกระจายสินค้า การตลาดบริการ การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมาย การควบคุมทางการตลาด การตลาดระหว่างประเทศ และการตลาดเพื่อสังคม

 ตำราหลัก
Armstrong, G. K. P. (2012). Marketing: An introduction. (11th ed.). Boston [etc.]:

Pearson. Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., & Armstrong, G. (2005). Principles of marketing. (4th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.

แนวคิด ประเภท ความสำคัญและผลกระทบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์การ ขั้นตอนการสร้างระบบ ระบบย่อยต่างๆ เช่น การจัดซื้อ เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล บทบาทฝ่ายจัดการที่มีต่อระบบสารสนเทศ

วิธีการจัดการและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ กฎหมาย ข้อตกลงและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารและจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม รูปแบบการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ หน้าที่ด้านการเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ การจัดการเปรียบเทียบและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ

จำนวนหน่วยกิต      3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนษย์และองค์การ หมวดวิชาเอกเลือก และวิชาโทเลือก

คำอธิบายรายวิชา

        แนวคิด กระบวนการการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์กําลังคน การวิเคราะห์งาน การกําหนด รายละเอียดของงาน และคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน วิธีการสรรหา กระบวนการคัดเลือก การทดสอบ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดการงานอาชีพ

แนวคิด และหลักการของพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบและโครงสร้าง การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหน่วยกิต      3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนษย์และองค์การ หมวดวิชาเอกเลือก และวิชาโทเลือก

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการวิจัยธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดปัญหา การออกแบบ การวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิต      3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนษย์และองค์การ หมวดวิชาเอกเลือก และวิชาโทเลือก

คำอธิบายรายวิชา

        การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ การเปลี่ยนแปลงขององค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การการประเมินผลการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาองค์การไทย