การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกสร้างประโยคพื้นฐาน การใช้ปัจจัยแสดงความสุภาพในกาลปัจจุบัน อดีตและอนาคต และฝึกสนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การอ่านข้อเขียนภาษาเกาหลีชนิดต่างๆ และอ่านหนังสือนอกเวลา ที่มีระดับความยากของศัพท์ประมาณ 2,000 คำ